Illustrasjonsbilde HMS- Felleskjøpet Rogaland Agder

HMS i Felleskjøpet Rogaland Agder

Miljøpolitikk, FKRA skal arbeide for å redusere miljøbelastningen for innkjøpte og egenproduserte varer slik at våre kunder kan framstå som miljøbevisste. Vår virksomhet skal ivareta helse, miljø og sikkerhet for egne ansatte og samfunnet ellers. Det er en selvfølge at vi overholder lover og forskrifter, disse anses som minimumskrav.

Felleskjøpet Rogaland Agder sine aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade.
Alt avfall skal samles opp og leveres for sikker håndtering.

Overordnede mål:

HMS arbeid skal utføres systematisk, kontinuerlig og med en kontinuerlig forbedring.

 • Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere
 • Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon
  • Sykefravær < 3,6%
  • H-verdi < 3 (antall fraværsskader pr.1 mill arbeidstimer pr.år)
  • F-verdi < 40 (antall sykefraværsdager p.g.a. skade pr.1 mill arbeidstimer pr.år)

Ledere på alle nivå er ansvarlige for HMS-resultatet i sin enhet, og skal sørge for at aktiviteter gjennomføres i overenstemmelse med krav fastsatt i gjeldende regelverk, og at alle arbeidstakere etterlever interne instrukser.

Alle ansatte ansvarlige for egen HMS-situasjon, og skal bidra til et sikkert og sunt arbeidsmiljø basert på selskapets mål og forpliktelser.

TPM er og vil være et verktøy som skal brukes for å øke fokus på HMS arbeidet i bedriften.

(tidligere kalt HMS-datablad) - her kan du finne det du trenger å vite for trygg bruk av produktet!

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

 • Pålitelig
 • Effektiv
 • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640