Søk

Du er her:

HELgjødsel

HELgjødsel - bør vera førstevalet på beite

HELgjødsla er etter kvart godt innarbeidd i landbruket vårt, men eg trur det er viktig at fleire vel dette som første alternativ for komande vekstsesong. Denne gjødsla bør prioriterast framfor mineralgjødsel 22-2-12 eller 18-3-15.

Dette fordi ein vil få eit rimelegare alternativ, og ein slepp tilføra meir fosfor enn naudsynt for optimal vekst. Altså eit betre miljø- og klimatiltak.

Litt om Helgjødsel

HELgjødsla vert produsert på Sele i Klepp kommune, kor fjørfègjødsel  inngår som bindemiddel i produksjonen. Det vert i tillegg tilført nitrogen, kalium i alle HELgjødseltypar,  med tillegg av kopar og kobolt i nokre produkt. Ein kan i tillegg få HELgjødsel tilsett Selen. Produksjon av HELgjødsel er eit særs viktig tiltak for landbruket vårt i frigjering av spreieareal og resirkulering av næringsstoff. Plantetilgjengeleg fosfor kjem kun frå fjørfègjødsla i HELgjødsel. 

Dokumentasjon

HELgjødsla har gjennom dei siste 20 åra vore utprøvd gjennom ulike forsøk i eng og beite i Rogaland.  HELgjødsel er godt dokumentert med omsyn til avling i både mengde og kvalitet i høve til vanleg mineralgjødsel. Det er bra dokumentert verknad av tilført både kobolt og selen. Det har vist positiv langtidsverknad av HELgjødsel i beite i høve til vanleg mineralgjødsel. Hønegjødseldelen frigjer truleg N-verknad over litt lengre tid, og erfaringane viser særs god avbeiting.

Praktisk tilråding

Vårgjødsling til beiter utan bruk av husdyrgjødsel

Om lag 40 kg/daa HELgjdsel 18-1-10 m/selen

Dersom ein vil sikra tilføring av kobolt vel ein å få gjødsla levert med kobolt. I tillegg kan ein også be om å få tilsett kopar. Dette kan vera eit godt tiltak for å vedlikehaldsgjødsla med kopar om ein har behov for det. Kobolt må ein tilføra kvart år.

Hugs tilleggsgjødsling i beitetida med om lag 20 kg kalkammonsalpeter/daa kvar 5.veke. (frå ca. 10. juni)

Vårgjødsling til beite med bruk av husdyrgjødsel

I slike høve kan det vera mest fagleg rett med om lag 2,5 tonn blautgjødsel storfe/daa i tillegg til ca. 15-20 kg/daa kalkammonsalpeter, men ein kan alternativt bruka 20-25 kg HELgjødsel 18-1-10/daa nå, og tilføra 20-25 kg HELgjødsel 18-1-10 /daa til første tilleggsgjødsling i juni. Sjå elles neste forslag.

I byrjinga av juni og i samband med 1. overgjødsling, kan det vera aktuelt med tilføring av Selen og/eller kobolt. Då kan ein alternativt nytta HELgjødsel 18-1-10 med om lag 40 kg/daa. Dersom ein føler/meiner dette vert litt vel mykje nitrogen i ein omgang, kan ein fordela dette med om lag 20-25 kg/daa med 4 vekers mellomrom. Då vil ein sikra høveleg tilføring av selen og eventuelt kobolt i beitetida.

Grasareal utan bruk av husdyrgjødsel

Det er grunn til å bare nemna dette, i slike situasjonar bør HELgjødsel 18-1-10 vera eit særs godt alternativ til tradisjonell mineralgjødsel.

Eks. Om våren. God eng til siloslått: 80-90 kg/daa.  Etter 1. slått: 55 kg/daa.

Eng til høyslått/hestehøy/Ammekufor: 55 kg/daa. Etter 1. slått: 55 kg/daa.

NB. Hugs vedlikehaldsgjødsling med kopar kan ein lett få gjort med HELgjødsel 18-1-10.

Spreieeigenskapar: HELgjødsel har ein fin fast pelletskvalitet, og er lett å spreia via ein tradisjonell mineralgjødselspreiar. Innstilling av utløpsopninga på spreiaren. Eks. Dersom ein vil tilføra ca. 25 kg kalkammonsalpeter/daa, skal ein for å få ut 25 kg HELgjødsel nytta dobbel opning i høve opninga for kalkammonsalpeteren.  Slik kan ein elles gjera for andre mineralgjødselmengder.

Kva kan ein gjera?

Dersom ein er interessert i å prøva HELgjødsel til neste vekstsesong, skal ein ta kontakt med  sin lokale gjødselforhandlar.

 

Publisert 16. mars 2021 - Artikkelen er skrevet av Ragnvald Gramstad

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640