Høstgjødsling på sparebluss?

Høstgjødsling på sparebluss?

Utfordringene i grasdyrkinga på Sørvest -/og Vestlandet har vært mange- og store dette året. I tillegg til unormalt store nedbørsmengder, har periodene med sammenhengende regn vært lange. Situasjonen har medført utsatte høstetider og skader på både jord og avling.

Fortsatt pr. i dag står store areal 2.slått på rot. Uavhengig av det som skjer resten av sesongen, vil 2017 bli huska som et unntaksår – både når det gjelder avlingsmengde og avlingskvalitet. 

Hva vet vi om 1. slåtten?

Utsettelse av 1.slåtten har hatt sin pris. Foreløpige analyser av grovfôrprøver fra 1. slått viser følgende:

 • Låg energikonsentrasjon, FEm/kg ts 
 • Lågt proteininnhold pr. kg ts
 • Høgt NDF-innhold
 • En stor andel prøver med lågt sukkerinnhold

Gjæringskvaliteten viser også stor variasjon. Enkeltprøver har svært høge verdier for smørsyre. Fôr med høgt smørsyreinnhold har bl.a. dårligere smakelighet og har lågere næringsverdi enn godt gjæra surfôr.

Verdien av 2. slåtten veit vi så langt lite om. Men med utsatt høstetid og mye regn, kan en frykte at mye av fôret har redusert kvalitet.

Hva kan vi få ut av 3.slåtten?

Ei vurdering av fôrsituasjonen etter første- og andreslått kan være fornuftig når det skal gjødsles for en tredje slått. Har jeg tilstrekkelig fôrmengde, eller er det ønskelig med en stor tredjeslått?  Dette påvirker hvor offensiv en bør være med gjødslinga.

Potensialet for en god tredjeslått er antageligvis best i andre – og tredje års eng, spesielt dersom det er en del raigras i enga. 

Sjøl om 2. slåtten er forsinket med fra 2-4 uker dette året, er det fortsatt mulig å ta en god 3.slått. Seinest i fjor opplevde vi september som en god måned for plantevekst og fortsatt kan noe av svikten rettes opp.

Korreksjon for utvasking?

På arealer som er gjødsla med normale mengder husdyrgjødsel på våren og etter 1. slått, er det som regel dekning for alle næringsstoffer med unntak av nitrogen. De fleste gjødselplaner til raigrasbaserte enger går ut med en tilførsel på ca. 5 kg N/dekar  til 3. slåtten.

Vi har sparsomt med dokumentasjon som viser omfanget av utvasking av næringsstoffer fra jord i sommer.  Men spesielt på lettere jordarter er det grunn til å tro at utvaskinga har vært betydelig.

Næringsstoffene som nitrogen, svovel, kalium, bor samt toverdige kationer som sink og mangan går lett tapt gjennom utvasking.

Yara har i august fått inn mange bladanalyser av gras før 2. slått med betydelig svovelmangel. Det er stor grunn til å anta at svovelmangel også gjelder i vårt område.

Samtidig veit vi at tilskuddet av næringsstoffer fra  mineralisering blir mindre fra jord som er i konstant vassmetting.

Ekstra tilførsel av næringsstoffer, eller gjødsling på sparebluss?

Dersom målet er en brukbar 3. slått, vil det neppe være tilstrekkelig å bare tenke nitrogen-gjødsling denne sesongen. I det minste bør man tenke svovel i tillegg, men vår vurdering er at etter all nedbøren de siste ukene er Fullgjødsel det sikreste valget. Vi anbefaler derfor en Fullgjødseltype evt. OPTI-NS 27-0-0 4S  som alternativer til 3.slått. OPTI NK 22-0-12 + Se kan også være et godt alternativ for de som har restlager på garden.  FKRA er sluttsolgt for denne varen inneværende sesong.

Arealer som tilføres 2-3 tonn blautgjødsel fra storfé etter 2.slåtten, har tilstrekkelig dekning for kalium i forhold til den mengden kalium  som bortføres med avlinga. God kaliumstatus i graset før innvintring er positivt med tanke på overvintringsevnen til graset.  Dersom en har erfaring for at kaliumforsyninga er i minste laget, kan det være aktuelt å bruke ei rein kaliumgjødsel til 3. slått, ca. 15 kg Kaliumgjødsel 49% pr. dekar.

Har du spørsmål så ta kontakt.

Publisert 17. august 2017 - Jens Randby

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640