Illustrasjonsbilde av mindre gjødsling i Rogaland - Felleskjøpet

Rogalandsbonden gjødsler mindre

Mattilsynet sin statistikk over salg av mineralgjødsel i Rogaland, viser en betydelig nedgang i forbruket av N, P og K fra innkjøpt mineralgjødsel. Sett i et ressurs- og miljøperspektiv er tallene for N- og P mest interessante.

En gjennomsnittsberegning av fosforforbruket i periodene  før – og etter 2008, viser en nedgang på hele 38%. Statistikken viser en svak nedadgående trend i fosforforbruk siden 2008.  Også nitrogen- forbruket er redusert i perioden. Fra et nivå på ca  14000 tonn på midten av 2000-tallet til et nivå på 11500 tonn i 2012. Forbruket av nitrogen viser nå en oppadgående kurve. Vi registrerer en nedgang i det årlige kaliumforbruket på 44% når vi sammenligner periodene før og etter 2008.
 
Statistikkmaterialet er basert på gjødselgrossistene sin årlige innrapportering til Mattilsynet. Ut i fra salgsvolum-, og næringsinnhold på hvert produkt, er total mengde nitrogen, fosfor og kalium beregnet for hvert år. Noen årssvingninger i forbruket kan forklares med hamstring-/lageroppbygning.

Dobling av gjødselprisene i 2008
Dobling av gjødselprisene i 2008 bidro til å sette ekstra fokus på kostnadseffektiv gjødsling. Gjødselsalget falt dramatisk, og det tok seg ikke opp igjen når gjødselprisene igjen  ble noe redusert.

År Nitrogen Fosfor Kalium
2000 12984 836 5325
2001 12079 780 4362
2002 10157 679 3478
2003 11682 733 4067
2004 14297 901 4667
2005 13974 761 4069
2006 13802 835 4471
2007 14360 969 4844
2008 13511 782 4344
2009 10522 483 2232
2010 8502 486 2252
2011 11119 543 2856
2012 11554 479 2549

Økonomi og miljø
Spesielt i de husdyrtette områdene på Jæren, på bruk med god tilgang på husdyrgjødsel, har vi over tid sett en dreining mot bruk av mineralgjødseltyper med lågere fosforinnhold og høgere innhold av nitrogen. Gjødseltyper uten fosfor er rimeligere, og det er mulig  å redusere de totale gjødselkostnadene på garden. For hele FKRA-området er andelen av reine nitrogengjødseltyper i 2012 i underkant av 40% av totalsalget av mineralgjødsel.  

Balansert gjødsling -  mer fokus på kalium og svovel
At kaliumforbruket også er redusert, kan være en utfordring i forhold til målet om optimal plantevekst og god grovfôrkvalitet. Jord – og  grovfôranalyser vil kunne avdekke eventuell underdekning av kalium. Grovfôr med lite kalium kan føre til ubalanse i anion-/kation forholdet i vom hos drøvtyggere og i neste omgang føre til nedsatt vomfunksjon.

I mange forsøk i gras har det vist seg at tilgangen på lettløselig svovel er i underkant når det ikke tilføres svovel – spesielt om våren. Mangel  på svovel  har i forsøk vist seg å gi negative utslag, både på  avlingsnivå og proteininnholdet i graset.

Figur 1: Utvikling i salg av mineralgjødsel i Rogaland (tonn/næringsstoff/år)
Farge/næringsstoff: Rød: Nitrogen  Blå: Fosfor  Grønn: Kalium

Publisert 6. mars 2013 - Jens Randby

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640