Årets frøblandinger til eng

I disse dager vil mange grovfôrdyrkere være opptatt av hvordan enga har klart seg gjennom vinteren. Til fornying og reparasjon av eng har FKRA et bredt sortiment av frøblandinger.

Det er værforholdene i mars som normalt vil ha mest å si for overvintringa. Dersom vi unngår vekslende vær med store temperatursvingninger framover, kan graset ha klart seg rimelig godt også denne vinteren.

SPIRE-sortimentet er tilpasset ulike bruksområder, dyrkingsforhold og fôringsbehov. På bakgrunn av ny kunnskap og praktiske erfaringer blir sortiment og innhold løpende justert. Tilgangen på frø er også en begrensende faktor.

Frøtilgang - og sammensetning av blandinger i 2013
FKRA samarbeider med lokale enheter av Norsk Landbruksrådgivning, Fôrum Ku og ei referansegruppe av dyktige grovfôrdyrkere om sammensetning av frøsortimentet.

Manglende tilgang på rødkløverfrø gjør at rødkløver også i år er tatt ut av blandingene, Pluss 10- og Normal. Timoteiandelen har blitt økt i noen blandinger. Med dagens slåtteregime, med fokus på tidlige slåtter, blir timoteien lett utkonkurrert av andre arter som raigras/raisvingel og engsvingel.

Blandinger dominert av Flerårig raigras
Pluss 100 og Pluss 90 er dominert av ulike sorter av flerårig raigras med varierende tidlighet. Ved rett høstetid kombinerer blandingene høgt innhold av sukker og protein med et fornuftig trevleinnhold. Raigrassortene er testa i lokale forsøk, og spesielt sorten Birger har gitt meget stor avling på Jæren. Blandingene passer godt inn i et intensivt driftsopplegg med med 4-5 slåtter. Pluss 100 er mye brukt til reparasjonssåing/
tilleggsåing vår/sommer. Pluss 90 har mye til felles med Pluss 100, men innhold av kvitkløver bidrar til bedre smakelighet og høgere fôrverdi. Normalt er innholdet av sukker høgere i raigras enn i andre grasarter. Flerårig raigras starter også veksten/gjenveksten tidligere enn f.eks Timotei.
(Tabell 1)

Blandinger med høg timoteiandel
Timoteisorten Grindstad og yterike sorter av Engsvingel er grunnstammen i de fleste slåtteblandingene til surfôr og høy. Innslag av Flerårig raigras bidrar normalt til et høgere avlingsnivå enn andre arter. I intensive dyrkingsopplegg med mange- og tidlige slåtter, vil raigraset gradvis dominere enga.

Pluss 20 er ny i 2013 og er komponert i samråd med fôringsrådgivere i Fôrum Ku. Hvitkløver i blandinga, skal bidra til å gi grovfôret et høgere proteininnhold og en forbedret smakelighet.

I Pluss 10 er det i 2013 satt inn en sein sort av Flerårig raigras, Barpasto. En antar at Barpasto har en vekstrytme og utvikling som er mer på linje med Grindstad og Stella.
(Tabell 2).Publisert 6. mars 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640