Beite

Beitene trenger «påfyll»

I praksis er det mange grovfôrdyrkere som opplever at beitene blir «overgrodd» på forsommeren og beitearealene kommer i underskudd på ettersommer og høst. Ja, i noen tilfeller stopper veksten nesten helt opp tidlig på høsten.

Ved å fordele nitrogengjødslinga utover i sesongen kan avbeiting og tilvekst  til en viss grad balanseres. Å oppnå en optimal balanse er krevende i praksis - ikke minst pga vekstfaktorer en ikke rår over som eksempelvis sommertemp/nedbørsforhold. I noen tilfelle må dyretettheten på beitearealene reguleres «underveis» for å oppnå ønsket avbeiting.

Gode resultater med helgjødsel
Vi får gode tilbakemeldinger fra beitebrukere som bruker ulike typer Helgjødsel om våren. De gode effektene for denne gjødseltypen kan være at mye av nitrogenet tilføres i en tungtløselig form (organisk bundet nitrogen i fjøfègjødsel og urea) og at frigjøringa an nitrogenet skjer gradvis. Tilførsel av nitrogen i mer lettløslig form (nitrat og ammonium) vil lettere føre til en konsentrert- og sterk kortvarig vekst.

Lite og ofte
Den generelle tilrådinga for gjødsling av beite er å gjødsle «lite og ofte». En generell anbefaling på beiteareal (kontinuerlig beite) er å gjødsle med 3-4 ukers mellomrom, og tilføre 3-5 kg nitrogen pr dekar pr gjødsling. På gode beiteareal snakker vi om et ukentlig nitrogenbehov på 1 kg pr dekar.

Det går fint an å gjødsle et beite, uten å flytte dyra dersom en ikke gjødsler for sterkt med nitrogen, eller kalium (3-5 kg N pr dekar) ved bruk av de vanligste NPK/NK-gjødseltyper. For store mengder pr gjødsling vil øke faren for nitratforgiftning og graskrampe.

Følg gjødselplanen
Valg av gjødseltype må ses i forhold til gjødslingsbehov slik det framkommer i gjødslingsplanen. Men av NPK-varetypene er både Helgjødsel og ulike Fullgjødseltyper aktuelle valg. Når behovet for fosfor er dekka kan OPTI-NK 22-0-12 passe perfekt. På de siste/den siste gjødslinga vil reine N-gjødseltypene være mest aktuelle. 

Publisert 8. juli 2015 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640