Ensileringsmiddelet er med på å sikre surfôrkvaliteten

Sikker og lønnsom grovfôrproduksjon

Etter kriseåret 2013 med store overvintringsskader i eng, har det vært stort fokus på fornying av eng. Mange erfarte at de eldste engareala ble mer skadde enn 1-3 års gammel eng.

Grovfôrdyrkere kan melde om svært gode engavlinger i 2014, selv om 2.slåtten ble «så som så» på grunn av nedbørsunderskudd og full stopp av grasveksten i en periode. Kombinasjonen av god plantebestand etter fornying- og gode vekstbetingelser, kan forklare de høge avlingene. Ei høg – og kvalitetsmessig god avling sikres best ved å bruke rett ensileringsmiddel i riktig dosering.

Vi besøker Asgeir Pollestad som driver ei samdrift på Nærbø i Hå kommune. Totalt disponerer samdrifta 575 dekar, hvorav 410 dekar er slått areal. Det drives mjølkeproduksjon med full påsett, med ei mjølkekvote på 460 tonn.

SATSER VIDERE PÅ RAIGRAS
Asgeir var en av mange sør på Jæren som ble hardt ramma av overvintringsskader på enga si i 2013. I likhet mange andre måtte han kjøpe grovfôr.
- Flerårig raigras er en suveren grasart, både når det gjelder avlingspotensial og kvalitet. Under normale forhold er raigraset godt tilpassa vekstvilkåra hos oss. Jeg telte litt på knappene etter unntaksåret 2013 om jeg skulle gå over til ei timoteibasert blanding, men jeg satser videre på raigras», forteller Asgeir. Han framhever det høge sukkerinnholdet, samt at ei raigraseng er noe mer fleksibel på høstetidspunkt enn ei timoteibasert eng.
- Skal du gjennomføre en 4-slåttsstrategi, er raigraset eneste løsningen. Du vil få 3 slåtter med mindrevalitetsforskjeller enn om du brukte ei timoteibasert blanding, fortsetter Asgeir.
Asgeir veksler litt mellom å bruke SPIRE Pluss 100 og SPIRE Beite Pluss 60 Sau/Ku. 60-blandinga brukes i hovedsak der kyrne beiter og til isåing i eksisterende beiter. Innholdet av Kvitkløver og Engrapp gjør blandinga bedre egnet som beite.

4-5 ÅRS SYKLUS PÅ ENGA
Fornying– og vedlikeholdsstrategi er et tema som opptar mange grovfôrdyrkere for tida. Asgeir har en 4-5 års syklus på enga.
- Erfaringsmessig dabber avlingene gradvis etter det 2-3. året. For å utsette tidspunktet for omlegging har jeg god erfaring med innsåing av 1-årig og 2-årig raigras det siste, eller de to siste engåra. Disse grastypene etablerer seg raskt, de «viser igjen» og de har stor konkurranseevne mot evt kveke, fortsetter Asgeir.
Han bruker som regel 4 kg frø/dekar totalt ved innsåing, og han har prøvd ulik fordeling mellom de to vekstvillige raigrastypene. Asgeir har landa på ei 50/50- fordeling.

ENSILERING ER AVGJØRENDE
Asgeir Pollestad er konsekvent bruker av ensileringsmidler.
- Det hjelper lite med topp grasavling av beste kvalitet dersom du ikke klarer å ta vare på föret. Jeg har god erfaring med bruk av KOFASIL- produktene, KOFASIL LP og KOFASIL Ultra, forteller Asgeir. Ensileringsmidler gir ingen garanti for god surfôrkvalitet, men de øker sikkerheten for å unngå kvalitetstap, er budskapet fra Pollestad.
Han praktiserer 2-trinns høsting, og breisprer graset for å oppnå ei mer effektiv fôrtørking. Alt graset på garden blir pakke i rundballer.
- Jeg planlegger for et tørrstoffinnhold på mellom 30-35 %, men alle som driver i dette «gamet» veit at det i praksis kan bli noe variasjon. Fullfôret skal ha et maks innhold på ca. 40 % tørrstoff og da må jeg beregne tørrstoffinnholdet i siloen ut fra det. I tillegg veit vi mye om at grasballer med høgt tørrstoffinnhold lettere blir utsatt for ånding og påfølgende varmgang, enn når ts-innholdet ligger rundt 30, forklarer Asgeir.

Asgeir Pollestad framstår som en kunnskapsrik og dyktig grovfôrdyrker, og er helt klar på den store betydningen grovfôret har for det økonomiske resultatet på garden.
- Jeg kan redusere kraftfôrforbruket og bruke rimeligere fôrtyper, dersom jeg lykkes med grovfôret. Asgeir er opptatt av å diskutere fag og utveksle erfaringer med andre grovfôrdyrkere. Han er blant annet en aktiv deltaker i FKRA si referansegruppe på frø, der FKRA sitt frøsortiment er tema. Her diskuteres produkter og løsninger som kan bidra til å øke effektiviteten og bedre lønnsomheten i grovfôrdyrkinga.


Publisert 29. desember 2014 - Jens Randby

 

 

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640