Illustrasjonsbilde av gras - Felleskjøpet
På engareal som er reparasjonssådd våren 2013 kan det gjerne være fornuftig å ta førsteslåtten til normalt tidspunkt

Ta vare på førsteslåtten

Mange vil oppleve reduserte grasavlinger på førsteslåtten. Vinterskader og forsinket grasvekst betyr at det blir ekstra viktig å ta vare på avlinga. Helt fra graset blir slått til det ligger på fôrbrettet gjelder det å begrense tapa til et minimum. Spesielt i fuktig gras kan feilgjæring på grunn av manglende bruk av syrebaserte ensileringsmidler føre til redusert fôrverdi.

 

Figuren under gir en grafisk framstilling av de ulike tapa som oppstår på gras høstet med ulikt tørrstoffinnhold.

I tråd med figuren under går de fleste anbefalinger på å høste gras med en ts-% i området mellom 25- og 35. I dette området vil totaltapet være minst.

Figur: Ulike former for tap av tørrstoff fra eng til fôrbrett når gras høstes med ulikt tørrstoffinnhold. (Kilde: Ottar Kjus Addcon Nordic) 

Åndingstap er tap av energi

Allerede fra graset blir slått vil det oppstå næringstap pga ånding. Med tilgang på luft (oksygen) vil energien i graset bli frigjort som varme og redusere energiinnholdet i ferdig surfôr.  Åndinga vil fortsette  helt til graset stabilisert i siloen, eller rundballen. Enten graset ligger på jordet i streng/breispredd, eller det ligger i rundballe/silo vil energiinnholdet graset bli gradvis redusert. Godt fortørka gras er mer utsatt for varmgang (ånding) i siloen enn gras som er direkte høsta, eller moderat fortørka. Med god kutting er det lettere å bli kvitt lufta og få pakka fortørka gras.

Anbefalinger:

1.Høsting av gras med inntil 25% ts kan gjerne høstes med slaghøster/multikutter

2.Gras med et ts-innhold over 25 bør høstes med finsnitter/pickup m.snitter

3.Til sterkt fortørka gras (over 35% ts) anbefales tilsetting av et mugghemmende middel, eks KOFASIL Ultra. Anbefales ikke lagt i silo med mindre graset finsnittes

4.Fortørkingsperioden bør begrenses til maks 2-3 døgn  

  

Gjæringstap -  feilgjæring og tap av sukker

Spesielt i fuktig- og moderat fortørka gras (ts% lågere enn 35)  er risikoen for feilgjæring og for sterk gjæring stor. Bruk av syrebaserte ensileringsmidler (maursyreholdige) i rett dosering øker sikkerheten for ei vellykka surfôrgjæring. Hovedeffekten av midlene er at de begrenser gjæringa, stopper åndinga og reduserer pH. Ønsket mjølkesyregjæring tilrettelegges, mest mulig av sukkeret bevares  og risikoen for uønsket smørsyregjæring reduseres. Et høgt sukkerinnhold øker smakeligheten i fôret samtidig som det  bidrar til ei mer effektiv vomgjæring. Det er ikke nok å si at det å «bruke syre» er tilstrekkelig. Forsøksbaserte anbefalinger om dosering må følges. Ved for låg dosering vil ikke pH-senkingen bli effektiv nok, og det kan gi oppformering av både eddiksyrebakterier og smørsyrebakterier. KOFASIL-produktene har ingen effekt på pH, men inneholder bakteriedrepende stoffer. Produktene hindrer oppformering av uønskede bakterier som listeria og coli  og er aktuelle der sporer i mjølk er et problem.

Anbefalinger

1.Syremidler som GrasAAT Lacto og GrasAAT Pluss brukes med en dosering på fra 3-5 l/tonn gras.

2.GrasAAT Pluss anbefales i godt fortørka gras, dvs når ts-innholdet er over 30% og faren for utvikling av mugg er økt. .

3.KOFASIL-produktene skal kun brukes i åpne siloer og i  rundballer. Rester av produktet må ikke blandes med syremidler.  

Tidspunkt for førsteslåtten i 2013 – tenk på total avlingsmengde

Gode værforhold ved slått og  høsting vil uansett være viktig for å oppnå et godt resultat. Med utsikt til reduserte avlinger er det gode grunner til fokusere på grovfôrmengde og la enga stå inntil ei uke etter begynnende skyting. Den daglige tilveksten på engareal er svært stor på dette utviklingstrinnet. For FKRA som kraftfôrprodusent vil det være enklere supplere et strukturrikt grovfôr med energirikt kraftfôr, enn å supplere et energirikt grovfôr med kraftfôr med høgt strukturinnhold.

På engareal som er reparasjonssådd våren 2013 kan det gjerne være fornuftig å ta førsteslåtten til normalt tidspunkt. På denne måten kan det nyspirte graset få gode utviklingsmuligheter med mye lys, og gi en god 2. slått.  

Publisert 06. juni 2013 - Jens Randby

 

  

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640