Illustrasjonsbilde av gjødsel - Felleskjøpet
Ingen grunn til Skepsis til NPK-produkt er fra Uralchem

Erfaringer med NPK gjødsel fra Uralchem

Etter den store prisoppgangen på gjødsel i 2008, har det vært et vedvarende og sterkt ønske fra medlemmer og kunder om at FKRA finner et alternativ til Yara som gjødselleverandør. FKRA har derfor innledet et samarbeid med den russiske gjødselprodusenten Uralchem.

 
Både i Norge og i FKRA sitt markedsområde har Yara hatt en dominerende posisjon som leverandør av gjødsel. Fram til høsten 2012 markedsførte FKRA utelukkende Yara sine produkter innen NPK-/NK-segmentet. Av N-gjødselprodukter har FKRA i mange år tatt inn produkter fra andre produsenter.
 
Prisutvikling på gjødsel, 2008-2010 Både internasjonalt – og i Norge – steg gjødselprisene sommeren 2008 til et historisk høyt nivå. Høye internasjonale kornpriser og knapphet på gjødsel var hovedårsakene til at gjødselprodusentene
kunne ta ut høyere priser og øke sine marginer. Prisutviklingen på dette ene produktet sier noe om gjødselmarkedet totalt sett, liten forutsigbarhet – og store prissvingninger. Internasjonale forhold og gjødselprodusentene sitt hovedmål om å
maksimere sine overskudd bestemmer prisutviklingen. Om vi sammenligner prisen i mars 2008 med mars 2013, har det i perioden vært en prisvekst på hele 35 %. Verken kornbønder, grønnsaksprodusenter eller grovfôrprodusenter i Norge har i perioden hatt mulighet til å hente inn kostnadsveksten i form av økte produktpriser.
 
Vi jobber for lønnsomhet for bonden
Yara sitt årsresultat i 2012 er på ca. 17 milliarder NOK med en driftsmargin på ca. 20 % (Nationen 12.2.2013). Resultatet kan vanskelig forklares uten å peke på høye gjødselpriser. Det er kundene/bøndene som til sjuende og sist må være med og betale prisen for det gode resultatet. I rollen som en bondeeid samvirkebedrift, med en formålsparagraf om å framskaffe mest mulig lønnsomme driftsmidler, er det naturlig at FKRA iverksetter tiltak som bidrar til å holde prisene på gjødsel på et lavest mulig nivå.
 
Uralchem – en ny gjødselleverandør
Både styret og medlemmer i FKRA ønsker flere gjødselleverandører på banen – også innen varegruppen NPK-/NK-gjødsel. Målsettingen er helt klar: Økt konkurranse i markedet og reduserte gjødselpriser til bonde. Det har også vært et krav at gjødselprodusenten skal levere produkter av en tilfredsstillende teknisk og kjemisk kvalitet. Sortiment og produkter må også passe inn i gjødslingsplaner på den enkelte gard.
 
Avtale om 2 gjødseltyper
FKRA har innledet et samarbeid med den russiske gjødselprodusenten Uralchem. Så langt er det inngått avtale om leveranser av to produkter: NPK 27-3-5 (2S) og NPK 22-3-10 (2S).
 
Gjødseltypene er granulerte, og hvert gjødselkorn har et næringsinnhold i samsvar med deklarert innhold. Både Yara og Uralchem sine NPK-produkterklassifiseres som kjemisk produserte gjødseltyper. I internasjonal målestokk er Uralchem en stor gjødselprodusent. Total produksjon er på 6-7 millioner tonn pr. år med eksport til hele verden. Gjødselprodusenten har i flere år levert gjødsel til Lantmännen i Sverige og DLG i Danmark. Anslagvis 200 000 tonn NPK-/N-gjødsel blir hvert år distribuert til det svenske og danske markedet.
 
Ingen grunn til Skepsis til NPK-produkt er fra Uralchem
Yara sine Fullgjødselprodukter har en sterk posisjon i Norge. Produktene er godt tilpasset ulike kulturer og ulike jordforhold over hele landet. Det er ikke unaturlig at Yara gjør sitt ytterste for å opprettholde sin sterke posisjon med varemerket «Fullgjødsel», når det kommer nye NPK-produkter på markedet.
 
Liten hensikt å sammenligne 
Fra en DM distribuert av en konkurrent har vi sett at NPK 27-3-5 (2S) har blitt direkte sammenlignet med Fullgjødsel 25-2-6 fra Yara. FKRA mener det er lite hensiktsmessig å sette ulike produkter opp mot hverandre. Uralchem sin NPK 27-3-5 (2S) skal som all annen gjødsel brukes der det er riktig – ut i fra kjemiske jordanalyser, mineralanalyser i grovfôr, bruken av husdyrgjødsel, type vekst og pris. FKRA er opptatt av at det ved valg mengde – og type gjødsel fokuseres mer på mineralsammensetningen i grovfôret.
 
Mineralanalyser av grovfôret gir god tilleggsinformasjon til de kjemiske jordanalysene for å korrigere en gjødslingsplan. I godt oppgjødsla jord på Jæren, der det årlig brukes store mengder husdyrgjødsel, kan ekstra tilførsel av enkelte mineraler i en dyrere gjødsel være helt bortkastet. I grovfôr produsert på næringsfattig jord kan situasjonen være en helt annen. Bortsett fra et lite parti med ferdig emballert vare, blir gjødsla fra Uralchem levert som bulkvare med båt til Sirevåg. Ved båtmottak ser den tekniske kvaliteten på Uralchemgjødsla ut til å være fullt ut tilfredsstillende.
 
Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp.
Publisert 06. august 2013 - Jens Randby

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640