Tid for kalking

Tid for kalking

Fortsatt er det mange steder tele i jorda, og det kan være bra å benytte tida nå til å spre kalk. Med dagens tunge utstyr blir belastningen på jorda ofte stor tidlig på våren.

 

Kalking vil ofte forbedre tilgjengeligheten av plantenæringsstoffene som allerede er i jorda, eller som er tilført i gjødsel.

Riktig pH er viktig for å gjøre næringsstoffer i jord og gjødsel lettere tilgjengelig for plantene. Kalking har imidlertid fått stadig mindre omfang, og er trolig en av flere årsaker til at avlingsnivået i korn- og grasproduksjon har stagnert. Kalk må tilføres regelmessig fordi det hele tiden pågår forsuringsprosesser i jorda.

 

Rotutvikling og tilgjengelighet av næringsstoffer

I jord med låg pH (sur jord) er planterøttene dårlig utviklet, og plantene sin evne til å ta opp vann og næring er begrenset.

Hovedgrunnen til direkte misvekst på sur jord, er stor konsentrasjon av aluminiumioner (Al3+). Surjordsplanter kjennetegnes av  korte røtter som er lite effektive.

Kalking- og heving av pH vil ofte forbedre tilgjengeligheten av plantenæringsstoffene som allerede er i jorda, eller som er tilført i gjødsel. Illustrasjonen nederst i artikkelen viser at tilgjengeligheten av av de fleste plantenæringsstoffer er best i pH-området mellom 6,0 – 6,5.

Når pH nærmer seg 7,0, har flere næringsstoffer begrenset tilgjengelighet.
Naturlig nok blir fôr-/matkvalitet i planteproduktene direkte påvirket av de næringsstoffene som tas opp gjennom planterøtter. Vi ser at rett pH-område i jorda er en av flere faktorer som må på plass om en vil optimalisere økonomi og ressursbruken på garden.

 

«Kalk er ikke bare kalk…»
Kalk innebærer oftest tilføring av basiske kalsiumforbindelser, men også basiske Ca/Mg-forbindelser (dolomittkalk).

 

Kalkverdier bestemmes i hovedsak av to egenskaper:

  1. Innhold av CaO (%) - andelen av produktet som har direkte kalkvirkning (Ca/Mg)
  2. Oppløslighetshastigheten - (1 år/5 år) – kalkens hardhet/oppløslighet/vanninnhold og findelingsgrad.

«Kalkverdi» er et kvalitetsbegrep når en vil sammenligne ulike kalkingsmidler. Verdien forteller hvor stor prosentvis andel av produktet som har kalkingseffekt (etter 5 år) og hvor stor andel som virker i løpet av det første året. I tillegg oppgis innholdet av magnesium (%).
 

Eksempel
Agri Dol Kalkverdi 34/51 (Mg 11%)
Agri Brent Kalkverdi 96/96

 

Kalktyper og spredemetoder


Kalk i sekk

FKRA leverer sekkeprodukter (storsekk/småsekk) av anbefalte kalkprodukter i hele FKRA sitt markedsområde – enten direkte, eller gjennom FKRA sine forhandlere/utsalgssteder. Spredning av kalk i sentrifugalspredere er et godt alternativ når bruk av kalkvogn ikke er teknisk mulig, eller av andre grunner ikke er ønskelig.

Det er forskjell mellom kalktypene når det gjelder spredeegenskaper - fra finmmalte mjølprodukter, de grovmalte- til de granulerte. De sistnevnte har spredegenskaper på linje med granulerte gjødselprodukter.

 

Økende interesse for magnesium-holdige kalkprodukter
Foruten å være et viktig plantenæringsstoff, har magnesium en viktig ernæringsmessig funksjon i grovfôr, bl.a. i forhold til dyrehelse (mjølkefeber og graskrampe). Kalkprodukter med 11-12% innhold av magnesium er gode bidragsytere til å dekke kulturplantene sitt behov for magnesium og til å øke verdien av grovfôret.

 

Kalk i bulk
FKRA markedsfører entreprenørspredning av kalk sammen med Franzefoss Miljøkalk AS og lokale entreprenører. På godt arronderte arealer- og på jord med god bæreevne, er bulkspredning kostnadsbesparende og effektivt.

Lokale entreprenører dekker store deler av FKRA sitt markedsområde og det er flere kalktyper å velge i mellom.

Oversikt over entreprenører i ditt nærområde finner du i vår kalkannonse i Bondevennen.

Sammenhengen mellom pH i mineraljord og næringsstoffenes tilgjengelighet

 

 

Krav til pH i jorda for noen kulturplanter. Mørke grønt angir optimalt pH område

(Kilde: Gjødselhåndbok,Yara 2012/13)

 


Publisert 11. februar 2021 - Frank Morten Levang

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640