Søk

Du er her:

Illustrasjonsbilde av vedlikehold av eng - Felleskjøpet

Rutinemessig vedlikeholdssåing av eng - noe for oss?

Under et bedriftsbesøk hos DLF Trifolium i Danmark ble ansatte i FKRA presentert for en alternativ måte å vedlikeholde og fornye enga på. Etter 1. eller 2. slått blir engareal rutinemessig tilleggssådd/forrådssådd med engfrø, 1,5 – 2,5 kg pr. dekar. Ideen med metoden er at dødt gras og åpne felter i enga raskt erstattes med nye grasplanter.

 
Enga vil kunne opprettholde et høyt avlingsnivå av god kvalitet i flere år, uten fullstending fornying med brakking og tilsåing.
 
Under våre forhold blir metoden fortrinnsvis benyttet når engareal er påført tråkk eller vinterskader. Hos oss kaller vi det reparasjonssåing, og såoperasjonen blir anbefalt gjennomført tidlig om våren. Fortrinnsvis blir ulike raigrastyper benyttet, ett eller toårig evt. flerårige typer som reinfrø eller i blanding med f.eks. SPIRE Pluss 100. 
 
Dansk praksis
Med siste års vinterskadde enger i friskt 
minne, kan en gjerne tenke at «dansk praksis» kunne ha redusert omfanget av vinterskadene. Erfaringsmessig vil yngre eng være mindre utsatt enn eldre eng. Vi veit at det er mange faktorer som spiller inn for overvintringen. Det gjelder bl.a. arts-/sortsforskjeller i gras, dreneringstilstand i jorda før frosten, N-gjødslingsnivå seinhøstes og
grashøgde ved avslutning av veksten.
 
Forlenger engas levetid
Årlig tilførsel av nytt frø vil kunne bidra til en kontinuerlig fornyelse av enga. Eldre gras blir erstattet med nytt, og hindrer at utgått gras blir erstattet med ugras. På denne måten kan man forlenge engas levetid uten brakking og ompløying. 
 
Det som også kjennetegnet «dansk praksis», var tidspunkt for gjennomføring av såoperasjonen. Tida etter 1. eller 2. «slæt» ble sett på som mest gunstig. Midt på sommeren er jordtemperaturen høg, og tida fra såing til oppspiring vil normalt være kortere enn tidlig på våren. Rett etter slått vil også konkurransen fra det etablerte enggraset også være mindre. Men det ble sett på som viktig at det ikke ble gjødsla med verken mineralgjødsel eller gylle rett etter såing. Såmengdene som ble brukt, varierte mellom 1,5 – 2,5 kg pr. dekar. Arealene ble tromlet for å sikre god kontakt mellom frø og jord. 
 
Mest overraskende var at det også ble oppnådd gode resultater med blandinger med høgt innhold av småfrøa arter som timotei og kvitkløver.
 

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp.
Tekst: Jens Randby , Foto: May Linda Schjølberg

Publisert 02. juli 2013 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640