Vekstavslutning i flerårig raigras

Vinteren er uansett en hard påkjenning for grasplantene. Vekstavslutningen er viktig for hvordan raigrasengene vil klare seg gjennom vinteren. Med riktig stell av enga kan du øke muligheten for en god overvintring og en god eng også neste år.

Vi håper 2013 var et unntaksår når det gjelder omfanget av vinterskader i eng. I enkelte områder, spesielt på Sør-Jæren, ble skadene særlig store. Skadde engareal er i løpet av våren/forsommeren sådd på nytt, eller reparasjonssådd med flerårig raigras. Betydelige engareal vil dette året møte vinteren med et stort innslag av raigras.

Vekstavslutningen er viktig for hvordan raigrasengene vil klare seg. En del driftsmessige tiltak kan bidra til god herding av plantene. God herding vil si at plantene har et høgt innhold av sukker, eller opplagsnæring før de går i vinterdvale.

Grashøyde, 6-8 cm
I praksis er det vanskelig å planlegge for en bestemt grashøyde om høsten. Vi veit aldri når graset slutter å vokse.
Enkelte år stopper veksten helt opp i en kald periode for å starte på nytt igjen når temperaturen stiger. Siste slått, eller avpussing, må gjennomføres så seint at gjenveksten blir begrenset. Optimal grashøgde er 6-8 cm, men minimumskravet er at grasarealet fortsatt har et grønt skjær.

Blir graset for langt, vil graset legge seg og bli angrepet av Snømugg. Langvarig snødekke på telefri jord gir soppene ekstra gode utviklingsmuligheter. Men soppen kan også opptre i snøfattige vintre. Snaubeiting på slutten av sesongen er også uheldig for overvintringen.

Overflatevann kveler plantene -flerårig raigras er mest utsatt
Mye høstnedbør og store mengder overflatevann kan være noe av forklaringen på vinterskadene i 2013. Grasplanter tåler ikke å bli stående under vann over lengre tid. Vann hindrer luftveksling og plantene kveles av åndingsgasser. Av våre dyrkede grasarter er flerårig raigras kjent for å tåle denne type påkjenninger dårligst. Herdingsprosessen vil også bli hemmet dersom plantedekket står under vann seinhøstes.

Nedbøren kan vi gjøre lite med, og på kort sikt er det lite vi kan gjøre med dreneringssituasjonen på arealene. Kjøring med tungt utstyr på blaut jord bidrar imidlertid til å forsterke problemet med overflatevann.

Overvintring og gjødsling – nitrogen og kalium
Løpet er kjørt denne høsten med tanke på å regulere gjødslingsnivået. Det kan likevel være greit å peke på at både for svak og for sterk gjødsling er uheldig med tanke på overvintring. Plantene går ikke i herding dersom det blir gjødsla for mye – og/eller for seint med store mengder nitrogen. Men herdinga blir også svekka dersom tilgangen på nitrogen er for
liten.

Tilgang på Kalium
God tilgang på kalium er med på å sikre god overvintring. På areal hvor det er tatt store avlinger, kan kaliumforsyningen
bli i minste laget om høsten. Så mye som 25-30 kg kalium kan fjernes pr dekar/år ved høge avlingsnivåer i raigras. Spesielt på kaliumfattig sandjord kan det være greit å være klar over at kaliumforsyningen kan være i minste laget om høsten. Det kan nevnes at det ved stell av golfbaner er vanlig praksis å tilføre ei ekstra kaliumrik NPK-gjødsel som
siste gjødsling om høsten.

Publisert 24.september 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640