Illustrasjonsbilde Styret Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)

Tillitsvalgte


Alle medlemmer kan veljast til tillitsverv i Felleskjøpet Rogaland Agder SA, men har rett til å nekte attval for ein ny valperiode. Styret kan stryka medlemskapen for medlemmer som motarbeider laget sitt formål.

Se vedtekter for val og instrukser
 

Val i medlemsmøta
Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med vekt på medlemstal og omsetnad. Styret fastset tid, innkalling og møteprogram og peikar ut møteleiar.

Årsmøte
Årsmøtet er Felleskjøpet Rogaland Agder SA si øvste styremakt. Årsmøtet består av inntil 67 valde representantar frå medlemsmøta og ordførar og medlemsvalde styremedlemmer. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades på årsmøtet. For gyldige vedtak i årsmøtet krevst at minst 2/3 av representantane med stemmerett er til stades.

Styret
Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av eit styre på 6 medlemmer pluss representantar frå dei tilsette. Styret er samansett slik: Styreleiaren, som blir vald fritt mellom medlemmene for 1 år om gongen. Andre medlemsvalde styrerepresentantar utgjer 5. Det skal leggjast vekt på ei god geografisk fordeling av styrerepresentasjonen.

Styret, kontrollkomite og valkomite 2020

Årsmøterepresentanter (valgt på medlemsmøta 2020)
 

Årsmøte 2021
FKRA har årsmøte onsdag 24.03.21 fra kl. 12.00 til torsdag 25.03.21 kl. 12.00

 


 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640