Ansvarlig leverandørkjede

For FKRA er en av våre kjerneverdier at vi skal være pålitelige, for oss betyr dette at de rundt oss skal kunne stole på produktene vi lager og selger, at vi tar ansvar og opptrer på en god måte. 

Kompleks verdikjede 

FKRA benytter seg av mange innsatsfaktorer i sine produkter og er avhengig av ulike råvarer som produseres både i og utenfor Norge. For FKRA er det viktig at vi i egen virksomhet, og våre leverandører driver på en måte som ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De fleste av våre leverandører er norske, som igjen kjøper inn fra underleverandører i ulike deler av verden.

Våre retningslinjer finner du her

Et av FKRA sine hovedmål er å bidra til en bærekraftig matproduksjon, vi skal være en lønnsom partner for eierne våre, samtidig som vi ikke gjør skade på miljø og sosiale omgivelser.  

FKRA har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2013, og rapporterer årlig på arbeidet vårt med aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede.

Redegjørelse for 2023 kan leses her

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Selskapene har også en plikt til å informere hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Medlemskapet i Etisk Handel Norge innebærer at vi har forpliktet oss til å jobbe for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø i tråd med grunnleggende ILO-standarder og FN-konvensjoner. Vi forutsetter at våre leverandører setter seg inn i våre etiske retningslinjer, er ærlige i sin tilbakemelding og åpen for å samarbeide om forbedringer der minimumsstandardene ikke er oppfylt. 

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og forplikter store selskaper til å kartlegge og håndtere eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Slik jobber vi 

FKRA gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet. Det er innkjøpsdivisjonen i samråd med fagleder bærekraft som gjennomfører disse aktsomhetsvurderingene ved valg av råvarer og andre innkjøp. Det er OECD sine retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som danner grunnlag for vår prosess, dette er en risikobasert tilnærming og innebærer prioritering av alvorlig og sannsynlig negativ påvirkning. Alle våre nye leverandører skal aktsomhetsvurderes i forbindelse med en prekvalifisering. 

Risikokartlegging hos leverandør - Felleskjøpet Rogaland Agder

FKRA benytter Sedex sitt risikokartleggingsverktøy RADAR for å kartlegge leverandører hvor det kan være risiko knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Dette gir oss et bedre bilde på vår overordnede risikoprofil.  

Funn fra steg 1 sjekkes opp mot eksisterende dokumentasjon og kunnskap, dette kan være tilgjengelig SAQ (egenevalueringsskjemaer) eller tidligere gjennomførte revisjoner. For leverandører som ikke har håndtert risikoen, vil vi innhente mer informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen bedre, ut fra kartleggingen vil leverandøren enten få status som «lav risiko» eller «høy risiko». For å kunne prioritere ytterlige hvilke leverandører som skal følges tettere opp ser vi på kriterier for hver produktgruppe, dette er f.eks. hvor kritisk varen er for produksjon eller basert på innkjøpsverdien. 

For høyrisiko leverandører lages det en oppfølgingsplan hvor man går gjennom spørsmål basert på land, sektor og aktivitet. Andre tiltak for å redusere risiko kan være revisjoner, endringer i kontrakter eller tettere samarbeid med leverandør hvor egnede aktiviteter gjennomføres. Dette dokumenteres løpende for å kunne måle effekt av tiltakene, samt gjør det mulig å lære av og evaluere etter endt periode. 

Kontakt oss

Har du flere spørsmål eller ønsker mer innsyn i hvordan FKRA påvirker menneskerettigheter og arbeidsforhold kan du kontakte oss på eposten firmapost@fkra.no

 

Les også:

Andre artikkelkategorier: