Prisendringer på gjødsel fra 9. mai 2022 

Det er informert tidligere om at den normale prisoppdateringen på nitrogengjødsel blir noen dager forsinket. Prisjusteringen kommer normalt fra månedsskiftet.

10/5/2022
Tekst: Jens Randby

Endelig ser vi tegn til at prisene på gjødsel viser en nedadgående tendens. Med virkning fra 9. mai, går prisen på OPTI-NS 27-0-0 (4S) ned med i overkant av 3000 kr/tonn, jfr. priser i nettbutikken. Planen er at de nye prisene skal stå frem til 30. juni, om ikke helt ekstraordinære ting skulle skje.

Europa er fortsatt i en svært sårbar situasjon hva gjelder energibalanse, og da spesielt usikkerheten knyttet til gassleveranser fra Russland. Det ser ganske stabilt ut akkurat nå. Likevel må vi fortsatt ha med oss at forutsetningene for nåværende prisnivå kan endre seg raskt, og volum og priser skal da etter en klausul i avtaleverket, reforhandles med gjødselprodusent.

Oppstart av et nytt gjødselår er 1. juli og det skal gjennomføres nye forhandlinger med Yara om NPK-priser.  Inntil videre er ingen endringer i prisene på NPK-gjødsel.

 

Prisutvikling på gjødsel frem mot sommeren

28/4/2022
Tekst: Jens Randby

Russlands krig i Ukraina har fortsatt stor innvirkning på både mat- og gjødselindustrien. Til sammen står Russland og Hviterussland for ca. 25% av totalmarkedet av gjødsel i Europa. Når det nå er innført sanksjoner mot de to landene, sier det seg selv at dette får stor innvirkning på prisnivået på gjødsel.  

I en tid med skyhøye priser, er forventningen at prisene på et eller annet tidspunkt skal ned. Vi håper det skal skje en endring i nærmeste fremtid, og at vi allerede ved prisreguleringen 1. mai skulle se tegn til utflating, eller en prisnedgang på innkjøpsprisene.

FKRA har nettopp blitt informert av Yara om at prisreguleringen som normalt skal skje fra 1. mai er utsatt til midten av mai. Yara håper at rammevilkårene for en mer langsiktig prissetting er noe bedre på et litt senere tidspunkt. Raske endringer og usikkerhet kan bl.a.  illustreres med Russlands vedtak denne uken om å stoppe gassleveransene til Bulgaria og Romania. Vedtaket bidro til at de europeiske gassprisene umiddelbart økte med ca. 17%. 

Vi vil fortløpende informere om endringer i gjødselsituasjonen som er av betydning for våre kunder.

 

Justering av gjødselprisene fra 1. april 2022

7/4/2022
Tekst: Jens Randby

Gjødselprisene gikk ytterligere opp fra 1. april 2022. Prisoppgangen varierer mellom varetyper – en variasjon på mellom 1-3000 kr pr. tonn.

FKRA tok ikke ut hele prisøkningen på innkjøp i mars i økte salgspriser.  Ved prisjusteringen 15. mars tok vi også hensyn til prisen på eksisterende varebeholdninger. Før den siste prisoppgangen nå i april, hadde FKRA de laveste gjødselprisene i norsk marked.

Gjødselsalget fram mot sommeren må i stor grad baseres på nye innkjøp, og til dagens skyhøge innkjøpspriser. Fortsatt er det de høye energiprisene og de høye prisene på fosfor- og kaliråstoff som i størst grad bidrar til å opprettholde gjødselprisene på et «astronomisk» høyt nivå.

Økte gjødselpriser – gjeldende fra 15.3.2022

15/3/2022
Tekst: Jens Randby

FKRA justerer sine salgspriser på gjødsel med virkning fra 15.3.2022. Økte innkjøpspriser forklares med ekstrem vekst i energipriser og økte priser på innsatsfaktorer i produksjonen av NPK. Prisutviklingen den siste tida er i stor grad et resultat av krigen i Ukraina, og begrenset tilgang på energi og råvarer. 

FKRA har justert salgsprisene i sammenheng med nye innkjøpspriser, eksisterende lagerbeholdninger og våre behov for innkjøp i nærmeste framtid.   

Etter våre anbefalinger, helt siden høsten 2021, har de aller fleste sikret seg mineralgjødsel for å dekke behovet til 1. gjødsling.  Til 2. slåtten benyttes i stor grad reine nitrogengjødseltyper.  I et normalår vil prisene på N-gjødsel gå ned i mai juni. Vi ser ingen tegn til at dette vil skje dette året. 

Situasjonen i gjødselmarkedet endrer seg fra dag til dag, og vi vil informere om evt. prisendringer og endringer i varetilgang.